/കാലടി .എം.എൽ.പി സ്കൂളിൽ “ഊണിന്റെ മേളം” ഭക്ഷ്യ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു

കാലടി .എം.എൽ.പി സ്കൂളിൽ “ഊണിന്റെ മേളം” ഭക്ഷ്യ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു

എടപ്പാൾകാലടി .എം.എൽ.പി സ്കൂളിൽ ഊണിന്റെ മേളം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഭക്ഷ്യ മേള സംഘടിപ്പിച്ചുരക്ഷിതാക്കളുടെയുംഅധ്യാപകരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് മേളസംഘടിപ്പിച്ചത്മേള കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ഒരു അനുഭവം നൽകിഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സുലൈഖ ടീച്ചർകെ.കെ ജൂനൈദടി.പി മൈഥിലി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി