/സന്നദ്ധ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംങ്കടിപ്പിച്ചു.

സന്നദ്ധ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംങ്കടിപ്പിച്ചു.

വളാഞ്ചേരി : റംസാൻ മാസത്തെ ബ്ലഡ്‌ ബാങ്കുകളിലെ രക്തക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ BDK തിരൂർതാലൂക്ക് കമ്മറ്റിയും വളാഞ്ചേരി MGM എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് NSS യൂണിറ്റും  സംയുക്തമായിപെരിന്തൽമണ്ണ ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലഡ്‌ സെന്ററിന്റെ (IMA) സഹകരണത്തോടെ കോളേജ്ക്യാമ്പസ്സിൽ വച്ച് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംങ്കടിപ്പിച്ചുക്യാമ്പിൽ 82 പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 36 പേർരക്തദാനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ക്യാമ്പിന്റെ ആദ്യാവസാനം വരെ BDK കോർഡിനേറ്റർമാരായ അജീഷ് വെങ്ങാട്ഹനീഫ പൂനേരിഫാത്തിമ നാദഇല്യാസ് NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ ഹരിതകോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, NSS വളന്റിയർമ്മാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.