/കുട്ടികളിൽ നവരസങ്ങൾ ഉണർത്തി നാടകക്കളരി

കുട്ടികളിൽ നവരസങ്ങൾ ഉണർത്തി നാടകക്കളരി

എടപ്പാൾകാലടി വിദ്യാപീഠം യുപി സ്കൂളിൽ ശ്രീ ശിവാനന്ദൻ കുറ്റിപ്പാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽനാടകക്കളരി സംഘടിപ്പിച്ചുഅഭിനയത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ  നാടകക്കളരിയിലൂടെ സാധ്യമായിഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുപിടിഎ പ്രസിഡന്റ്ശ്രീ ഗണേഷ് കോലോത്ര ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുഎംടിഎ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഷൈനിഇംഗ്ലീഷ്അധ്യാപിക ശ്രീമതി ദീപ്തികെ ആർ സാവിത്രി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുഇംഗ്ലീഷ്അധ്യാപിക ഉമാദേവി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.