/പരിരക്ഷാ അംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.

പരിരക്ഷാ അംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.

തവനൂർതവനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രംഇല കുറ്റിപ്പുറം എന്നിവരുടെസംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിരക്ഷാ  അംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുമറവഞ്ചേരി റിഫാപാലസിൽ നടന്ന സ്നേഹതീരം സ്നേഹ സംഗമം ഡോ.കെ.ടി ജലീൽ എം എൽ  ഉദ്ഘാടനംചെയ്തുഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് നസീറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുവൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്ശിവദാസ്നിഷവിമൽധനലക്ഷ്മിസബിൻ ചിറക്കൽഡോ.വിജിത്ത്ശിവകുമാർനജീബ്ഷംനതുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു